TUGAS AKHIR SEMESTER 1 KELAS X GBC

Coba gawea wacana narasi nganggo topik: nguri-uri kabudayan jawa.Jawaban ditulis pada komentar, disertai nama, no, kelas. Paling lambat tgl 14 Desember 2011
terimakasih

32 comments:

arif bagas p. said...

Kebudayaan jawi niku kathah ing pulau jawa. Salah sawijine reog Ponorogo ing Jawa Timur, Tari gambyong saking Jawa Tengah, lan tasih wonten liya-liya nipun. Kebudayan Jawi perlu di uri-uri amargi kangge "aset" negari Indonesia lan dados warisan leluhur rumiyen. Katah kebudayaan Jawi seng di akui Negari liyo,salah sawijine kesenian reog Ponorogo ingkang di akui negari Malaysia, mulo kito kudu ngelestariake lan njogo kabudayaan kasebut.


Nama : Arif Bagas P
No : 05
Kelas: X.GBC

green said...

Nguri-uri kaduyan jawa

Nilai nilai jawi ingkang adiluhung saget kita dadosaken modal cultural kangge mbangun jatidiri lan karakter tyang-tyang jawi.jatidiri lan karakter dikarepaken mboten namung nyiptaaken lahir ing dalem fisik mawon.tampilanipun fisik ing dalem hal berbusana kejawen lan ing dalem bahasa jawi.jatidiri lan karakter niku wau saget dingge nilai-nilai dasar sikap kebiasaan kita,lan kejeniusan kita.lan ing jaman sakniki katah gempuran-gempuran saking budaya asing,dados budaya jawipun saget kalah kalian budaya asing saking luar,niki masalah ingkang bahaya sanget.

Generasi muda lan mudi sakniki niki cenderung seneng kalian budaya saking luar,budaya saking luar niku malah dingge ajang berekpresi kajenge di terimo ing dalem pergaulan.budaya saking luar didadosaken jatidiri kangge bentuk karakter sikap kebiasaan para pemuda.nilai-nilai budaya saking luar cenderung mboten sesuai kalian nilai-nilai luhur.kearifan lokal dados senjata ampuh kangge dobrak tatanipun budaya jawi.lajeng sinten ingkang ajeng nguri-uri kabudayan jawi,menawi para generasi penerusipun mboten purun nguri-uri?dados monggo sakniki wekdale kangge nggugah para generasi penerus kajenge seneng lan mencintai budayanipun kyambak sakderenge budaya jawi niki ical tenggelam wonten dasar budaya asing.

Ngayogyakarta Hdiningrat saget kangge basis budaya jawi lan dikarepaken saget dadosaken benteng kadudayanipun kiyambak niki.dudaya jawi saget dados modal kita mbangun pariwisata ingkang saget nyukani lapangan pekerjaan.pariwisata budaya jawi saget nyukani nilai ekonomi ingkang saget mennyejahterakan masyarakat jawi menawi di urus kanthi saestu.lan kita supados saget marisaken kadudayan jawi niki tenggene para generasi penerus kita.

NAMA:MUHAMAD NUR WAHID
NO:17
KELAS:X TGBC

THEJAK said...

Nguri- Nguri Budaya Jawa

Budaya Jawiinggih menika salah satunggaling kathaing budaya ingkang di gadahi Indonesia.Tanggung jawab bareng bareng sedaya masyarakat kangge saget maningali budaya jawi tetep lestari.Salah satunggaling inggih menika konsistensi aking masyarakat kangge mempertahanke jati diri budaya jawi.

Hal puniku ingkang supados ingkang di asilaken saking kegiatan diskusi interaktif ingkang judul budaya jawi kudu di uri-uri dumateng generasi penerus,ingkang diselenggarakake dumateng Keraton Surakarta kaliyan Universitas swasta saking Yogyakarta.Kegiatan ingkang digelar ing pendap Magangan kompleks Keraton Surakarta Hadiningrat mbahas piye carane kangge uri-uri budaya jawi dumateng peljar.

carane kangge uri-uri inggih menika:
-siswa/pelajar digawe seneng rumiyen dumateng budya jawa
-pelajar dikenalke marang budaya-budaya jawa
-siswa dipangerteni sejarah budaya budaya jawa
-siswa/pelajar diparingi sosialisasi supados saget mempertahanke lan nguri-uri buydaya Jawi

NAMA : KOIRI
NO : 16
KELAS : X TGB-C

Mulya#Magician said...

wake dhewe akeh sing wis padha lali utawa kapedhotan tresna marang tradisi kabudayan luhur warisane para simbah. Merga kahanan, perkembangan jaman, utawa merga pancen kadhung ora dikenalake marang warisan-warisan budaya iku dening pihak-pihak sing magepokan karo bab iku. Lha, trus kepriye?
mulo wiwit sak iki kita lan sedherekipun masyarakat kudu nguri-uri kabudayan jawi ingkang wis pun punah,
para mudha-mudhi sak iki wis lali marang budayane dewe.Mulane ing sekolahan kudu di wenehi pelajaran kang bisa nggawe siswa siswine podho gelem ngakoni budayane dewe.NAMA : MULYO ANGGORO
KELAS : X-TSMA
NO : 24

Mulya#Magician said...

Awake dhewe akeh sing wis padha lali utawa kapedhotan tresna marang tradisi kabudayan luhur warisane para simbah. Merga kahanan, perkembangan jaman, utawa merga pancen kadhung ora dikenalake marang warisan-warisan budaya iku dening pihak-pihak sing magepokan karo bab iku. Lha, trus kepriye?
mulo wiwitan sak iki kita kudu nguri-uri kabudayan jawa,ingkang pun arep punah.
Para kaum mudha sak ikine wis lali karo budhayane dewe,kepiye carane meneh nggawe para kaum mudha supaya bisa gelem nguri-uri marang kabudayan jawi,
mung siji carane yaiku ing lingkungan sekolah di enekake kesenian jawi lan pelajaran kepiye lestarekaken budhaya jawi,,supoyo budhayane dewe ora lali lan bisa dilestarekake.
NAMA : MULYO ANGGORO
KELAS : X-TSMA
NO : 24

barjakzone said...

Nguri-uri kabudayaan Jawi.

Awake dhewe akeh sing wis padha lali kabudayan Jawi. Amarga perkembangan jaman kang wis rada maju. Mulo wiwit sak iki kita lan masyarakat kudu nguri-uri kabudayan jawi ingkang wis pun ajeng punah,
Amarga kui, kita lan sedherekipun masyarakat kudu nguri-uri kabudayaan Jawi. Sing salah sijine nganggo carane yaiku ngenalake kabudayaan Jawi ingkang masyarakat umum. Yen kanggo pelajar yaiku dienekake pelajaran utawa ekstra kesenian Jawi gen para pelajar ngerti opo wae kesenian jawa kui. Mula sak iki kita lan masyarakat kudu nglestarekake kabudayaan Jawi.

Nama : Pradika Tri K
No : 20
Kelas : X TGB C

gadang sang juara said...

Nguri-uri kabudayan jawa
Ing jaman saiki,yaiku jaman era globalisasi lan era globalisasi iki dampake yaiku salah sawijine akeh kabudayan asing mlebu ning gone tengah-tengahe budaya jawa,lan budaya asing sing mlebu kuwi akeh para pemuda pemudi penerus kita sing terjerumus utawa terpebgaruh marang budaya asing sehingga para penerus budaya jawi ora ana,la bakale sokben sing arep nerusake lan nguri-uri kabudayab jawa iki sapa menawi para pemuda terpengaruh marang kabudayan asing.
Dadi mulai saka saiki pumpung durung kasep lan punah kabudayan jawi kita geh supados saget bener-bener nyenengi kabudayan jawa,yo ben kabudayan jawa bisa uri-uri teka sokben,ya contone ben seneng ya kita supados bisa ngenal macem-maceme kabudayaan jawa ya kaya wayang kulit reog lan sakpiturute

gadang sang juara said...

Nguri-uri kabudayan jawa
Ing jaman saiki,yaiku jaman era globalisasi lan era globalisasi iki dampake yaiku salah sawijine akeh kabudayan asing mlebu ning gone tengah-tengahe budaya jawa,lan budaya asing sing mlebu kuwi akeh para pemuda pemudi penerus kita sing terjerumus utawa terpebgaruh marang budaya asing sehingga para penerus budaya jawi ora ana,la bakale sokben sing arep nerusake lan nguri-uri kabudayab jawa iki sapa menawi para pemuda terpengaruh marang kabudayan asing.
Dadi mulai saka saiki pumpung durung kasep lan punah kabudayan jawi kita geh supados saget bener-bener nyenengi kabudayan jawa,yo ben kabudayan jawa bisa uri-uri teka sokben,ya contone ben seneng ya kita supados bisa ngenal macem-maceme kabudayaan jawa ya kaya wayang kulit reog lan sakpiturute

nama;gadang feri
no;12
kelas;x tgbc

satrio wisnu said...

Nguri-uri kebudayaan jawa

Budaya kang sing trep meanei apik ditiru kalian para pemuda pemudi ing indonesia, amargo buya jawa niku apik,alus,sopan,lan trep kangge bocah enom

carane uri uri kangge siswayaiku
- siswa kudu di wenehi pangerten penake ngagem basa jawa punika
-siswa di ajak penake ngagem budaya jawi lan liya liyane


NAMA:SATRIO WISNU
NO:26
KELAS:X GBC

THEJAK said...

Nguri-uri Kabudayan Jawa
Kabudayan jawa iku salah satunggaling budaya ingkang adiluhung ing negara kita negara indonesia.Kita sebagai generasi penerus dikudu bisa njaga kabudayan jawa,ora mung kabudayan jawa nanging kabeh kabudayan sing ana ing negara Indonesia salah sawijining :Reog,Batik,Kethek ogleng,Wayang lan liya-liyane iku kudu di jaga supaya generasi penerus kita bisa tau kabudayan-kabudayan sing ana ing Indonesia.

Nama:Bambang Kurniawan
No:07
Kelas:X GBC

THEJAK said...

Nguri-Nguri Kabudayan Jawa
Indonesia katah aken kabudayan. nanaging seneng ra seneng, era globalisasi turus nggeser kabudayan lokal.
Mila sakeng menika kita para pelajar supados njogo lan ngebudayakaken kabudayan kasebat. menawi boten kabudayan menika saget kegeser dumateng era globalisasi
contonipun:
-seneng migunakaken produksi dalam negeri
-seneng ndelok utawa ngrungokake lagu-lagu kabudayannama : wisnu kurnianto
no: 33
kelas: X TGBC

THEJAK said...

Nguri-nguri bahasa jawa
kebudayaan jawa niku contone bebudayaan ingkang adiluhung ing tanah air indonesia,ing negara kesebut katah budaya sing perlu di lestariake,amargi kasebut kita sebagai generasi penerus kudhu saget ngelestariake kebudayaan.ono indonesia katah kebudayaan sing perlu di lestariake,contone kebudayaan sing ono jawa kebudayaan seni kothek ogleng,seni reog ponorogo,batik lan liyo liane.

#.cara cara ngelestariake kebudayaan yoiku:
-.kita siswa kudhu saget berbahasa jawa
-.kita siswa seneng ngelestariake budaya indonesia

riko said...

Sanadyan Basa Jawa ora ditinggalaké karo wong Jawa, ananging babagan nulis Jawa nganggo aksara latin akèh sing ora bener. Kedadéan iki wis umum banget anané, apa manèh ing jaman internèt saiki kabèh wong isa nulis sakgelemé dhéwé sing uga banjur diwaca wong akèh. Klèruning panulisan iki tambah ngambra-ambra, gandhèng sing maca ya mesthiné banjur mèlu-mèlu klèru anggoné nulis.
Kedadéan iki rada béda karo basa ‘alay’ sing umum ing Basa Indonésia. Ing basa ‘alay’ iku, tulisan sengaja dirusak, sengaja digawé bèn kétok anèh nganggo aksara-aksara sing ora trep kathi pangajab bèn katon ‘gaul’. Menawa babagan keklèron nulis basa Jawa, akèh sing padha ora ngerti utawa ora sengaja yèn nulisé salah.
Kahanan sing paling umum yaiku nulis aksara ‘a’ nganggo aksara ‘o’. Kayadéné ing tembung ‘mangga’ sing dutilis ‘monggo’ utawa ‘lara’ (sakit) ditulis ‘loro’.
Kahanan keklèron liyané yaiku:
Nulis ‘i’ nganggo aksara ‘e’ kaya ing tembung: ‘cilik’ ditulis ‘cilek’ utawa ‘uwis’ ditulis ‘uwes’. Nulis ‘u’ nganggo aksara ‘o’: ‘mabur’ ditulis ‘mabor’ utawa ‘alun-alun’ (lapangan) ditulis ‘alon-alon’. Nulis ‘dh’ nganggo aksara ‘d’ kaya ing tembung: ‘mudhun’ ditulis ‘mudun’ utawa ‘ngandhut’ ditulis ‘ngandut’. Lan akeh banget liyané.Yèn dideleng ing èlmu ‘phonology’ utawa èlmu pangocap, basa jawa iku paling ora duwé rongpuluh konsonan persis karo aksara hanacaraka, uga duwé pangocap (vokal) cacahé wolu kang ditulis kanthi manéka cara gumantung tatanan aksarané ing tembung kuwi kepiyé. Bab iki, yaiku pangocap sing sok béda karo panulisané iki sing gawé bingung lan marahi salah panulisan. Menawa konsonan mèh kabèh ora padha bingung amarga pocapan karo tulisan ora béda, mung aksara ‘dh’ utawa ‘th’ waé sing isih padha bingung, amarga pancèn ora ana sing ngene iki ing basa liyané ing nuswantara.


NAMA :Anang .p.s
NO :03
KELAS : X-TGB-C

THEJAK said...

Nguri-nguri bahasa jawa
kebudayaan jawa niku contone akeh misale kebudayaan ingkang adiluhung ing tanah air indonesia,ing negara kasebut katah kebudayaan sing perlu di lestariake,amargi kasebut kita sebagai generasi penerus kudhu saget ngelestariake kebudayaan.ono indonesia katah kebudayaan sing perlu di lestariake,contone kebudayaan sing ono jawa kebudayaan seni khetek ogleng,seni reog ponorogo,batik,wayang kulit lan liya liyone.

*Cara-cara ngelestariake kebudayaan yaiku:
-kitha siswa kudhu saget berbahasa jawa
-kitha siswa kudhu seneng ngelestariake kebudayaan indonesia,lan liya liyane.

NAMA:YUDHI SUSANTO
NO:34
KELAS:X.TGB_C

Riski Aji P. said...

Nguri-uri budaya jawa
Ing jaman saiki,..yaiku jaman era globalisasi lan era globalisasi iki dampake yaiku salah sawijine akeh kabudayan asing mlebu ning gone tengah-tengahe budaya jawa,lan budaya asing sing mlebu kuwi akeh para pemuda pemudi penerus kita sing terjerumus utawa terpebgaruh marang budaya asing sehingga para penerus budaya jawi ora ana,la bakale sokben sing arep nerusake lan nguri-uri kabudayab jawa iki sapa menawi para pemuda terpengaruh marang kabudayan asing.
Dadi mulai saka saiki pumpung durung kasep lan punah kabudayan jawi kita geh supados saget bener-bener nyenengi kabudayan jawa,yo ben kabudayan jawa bisa uri-uri teka sokben,ya contone ben seneng ya kita supados bisa ngenal macem-maceme kabudayaan jawa ya kaya wayang, kethek OGLENG, REOG, BATIK, lan liyo-liyone . ..

Nama : Riski Aji P
No : 23
Kelas: X/TGB-C . ..

the gunk said...

Nguri uri kabudayan jawi

Manungsa ingkang sae geh menika saget ditonton saking segi karakter lan tingkah unggah ungguhe basa,karakter lan unggah ungguhing basa saget di angsalaken saking salah setunggaling geh menika saget nguri –uri kabudayan jawa,inggih saking punika kabudayan jawi niku ngandong unggah ungguh ingkang sae,dados kita sebagai pemuda-pemudi inkang nerusaken bangsa niki kita supados saget lan mampu nguri-uri kabudayan jawi kajenge anak turun kita mengke saget hanemoni kabudayan jawi lan saget dados putra-putri ingkang sae,menawi putra-putrinipun sae mesti putra putri kita mengke saget nurut lan boten ndugal.dados saking sakniki monggo kita sedanten sareng-sareng nguri-uri kabudayan jawi.

nama:imam budi
no:15
kelas:x tgbc

the gunk said...

Nguri uri kabudayan jawi

Kita sebagai calon penerusipun kabudayan jawi geh menawa ingkang tuwo tuwo sampun sedo secara otomatis purun lan boten purun kita supados saget lan kenal kaliyan kabudayan jawi,menawi kita m,engke boten saget nerusaken kabudayan jawi,kabudayan jawi niki mengke bakalipun punah mboten wonten lan kegeser kaliyan kabudayan-kabudayan asing lan anak turn kita boten saget nemoni lan ngrasaake ingkang namine kabudayan jawi,pramilo saking punika geh kita ampun ngantos lirwo kaliyan budaya asing ingkang mlebet,ingkang leluasa wonten tengah-tengahipun kabudayan jawa,kita ampun ngatos terpengaruh lan terjerumus marang kabudayan asing deng isine lan kelakuane boten bener kaliyan suba sita nipun wonten masyarakat jawi.

Nama:susilo ahmadi
No:28
Kelas:X tgbc

the gunk said...

Nguri uri kabudayan jawi

Kabudayan jawi inggih punika ajaran ajaran kang nagajaraken tata krama lan unggah ungguhing basa,dados kita supados saget seneng kaliyan kabudayan jawi lan supado saget dados saken kita pemuda inkang berguna lan pemuda ingkang disenengi kaliyan masyarakat.lan kaperlu diwastani geh ing jaman puniko kabudayan jawi sampun ajeng punah karena geh ing jaman punika katah kabudayan asing mlebet teng gene kabudayan jawi lan para pemuda sakniki katah ingkang terjerumus dhumateng kabudayan asing,contone kabudayan jawa ingkang perlu kita uri-uri sanget geh contonipun reog ponorogo niku perlu sanget karena geh reog niku asli saking jawi ampun ngantos reog ingkang asline kabudyan khas jawa diklem kaliyan negara lain menawi sampun dikle negara liyo menawi boten wonten ingkang belani lan nguri-uri kabudyan kahs jawa geh reog niku bakalipun sampun boten wonten sampun punah dados geh kita sebagai pemudo supados nguri-uri sanget kabudayan khas jawi niku kajenge boten punah lan luntur.

Nama:gilang jati p
No:14
Kelas:X tgbc

the gunk said...

Nguri uri kabudayan jawi

Bahsa jawi geh punika asalipiun saking kabudayan jawi pramila kita supados bener bener saget nguri-uri kabudayan jawi menawi kabudayan jawi luntur lan ical saget dadosaken tyang-tyang jawi jengben bakal boten duweni karakter ingkang sae,ingkang pas kalian tata krama jawa.dados kita saking sakmenika supados saget nguri-uri saestu kabudayan jawi.
Ing keraton solo lan keraton ngayogyakarta katah kabudayan-kabudayan jawi ingkang tasek murni,tasek saking jaman-jaman keraton byen dereng kecampuran-kecampuran kaliyan budaya asing pramilo kita supados saestu jagi kemurnian kabudatan kasebut sehinggo saget murni sampek jengben sehinnga kita saget dados tyang ingkang sae tyang ingkang pas kaliyan tatakramanipun kabudayan jawi lan anak turun kita mengke saget nemoni lan ngrasaake saenipun kabudayan jawi sehinggo kabudayan asing lan bagsa asing boten saget utawa angel ngeklem kabudayan jawi.
Nama:galih cahyo aji
No:13
Kelas:X tgbc

andika pratama said...

Sanadyan Basa Jawa ora ditinggalaké karo wong Jawa, ananging babagan nulis Jawa nganggo aksara latin akèh sing ora bener. Kedadéan iki wis umum banget anané, apa manèh ing jaman internèt saiki kabèh wong isa nulis sakgelemé dhéwé sing uga banjur diwaca wong akèh. Klèruning panulisan iki tambah ngambra-ambra, gandhèng sing maca ya mesthiné banjur mèlu-mèlu klèru anggoné nulis.NAMA:Adhika bimar ramadhanto
NO: 1
KLS: X TGBC
Kedadéan iki rada béda karo basa ‘alay’ sing umum ing Basa Indonésia. Ing basa ‘alay’ iku, tulisan sengaja dirusak, sengaja digawé bèn kétok anèh nganggo aksara-aksara sing ora trep kathi pangajab bèn katon ‘gaul’. Menawa babagan keklèron nulis basa Jawa, akèh sing padha ora ngerti utawa ora sengaja yèn nulisé salah.
Kahanan sing paling umum yaiku nulis aksara ‘a’ nganggo aksara ‘o’. Kayadéné ing tembung ‘mangga’ sing dutilis ‘monggo’ utawa ‘lara’ (sakit) ditulis ‘loro’.
Generasi muda lan mudi sakniki niki cenderung seneng kalian budaya saking luar,budaya saking luar niku malah dingge ajang berekpresi kajenge di terimo ing dalem pergaulan.budaya saking luar didadosaken jatidiri kangge bentuk karakter sikap kebiasaan para pemuda.nilai-nilai budaya saking luar cenderung mboten sesuai kalian nilai-nilai luhur.kearifan lokal dados senjata ampuh kangge dobrak tatanipun budaya jawi.lajeng sinten ingkang ajeng nguri-uri kabudayan jawi,menawi para generasi penerusipun mboten purun nguri-uri?dados monggo sakniki wekdale kangge nggugah para generasi penerus kajenge seneng lan mencintai budayanipun kyambak sakderenge budaya jawi niki ical tenggelam wonten dasar budaya asing.

Rio said...

Tumrap bebrayan Jawa,sasi Besar kalebu salah sawijining sasi Jawa kang akeh kanggo mantu. amarga sasi iki dianggep sasi kang apik kanggo ngrabekake anak. nanging wiwit kapan,akeh sing padha ora ngerti asal-usule. nganti tekan saiki,sasi besar dadi jujugane masyarakat jawa kanggo duwe gawe mantu. kaya ing sasi November 2011 wingi,yen manut petungan sasi jawa isih kalebu ing sasi besar. mula ora aneh yen ing masyarakat Jawa akeh sing padha duwe gawe mantu,ing ngendi-endi wong padha ewuh mantu. Nganti sing arep jagong bingung,amarga bareng-bareng.Lan sing cetha dhuwit akeh sing metu,amarga bola-bali nyumbang...


saliyane iku,ing tradhisi umat Islam,klebu masyarakat jawa sing ngrasuk agama Islam padha nindhakake ibadah haji. ibadah haji iku uga dumadi ing sasi besar utawa yen ing kalender Islam dijenengke sasi Dzulhijah. Ora mung masyarakat Jawa thok sing padha nindhakake ibadah haji,nanging wong sadonya sing agamane Islam lan kuwat,kabeh padha tumuju ing negara Arab Saudi<penere kutha Mekah. dene ing sasi Besar uga,pase tanggal 10 dzulhijah,masyarakat jawa sing ngrasuk agama islam padha nindakake sholat Idul Adha,mbeleh kewan kurban,lan bengi sedurunge padha takbiran. Tradhisi sasi besar uga dipengeti dening pehak kraton mataram kanthi nggelar tradhisi grebeg,jenenge Grebeg Besar. Kraton mataram sing nggelar grebeg yaiku kraton Kasunanan Surakarta lan Kraton Kasultanan Ngayogyakarta. Adate grebeg sawal kang diadani ing sasi Sawal,mengeti Idul Fitri lan Grebeg Mulud kang diadani ing sasi Mulud utawa ing Islam diarani Rabiul Awal.Diarani sasi Mulud amarga kanggo mengeti wiyosane (maulid tegese lair) Kanjeng Nabi Muhammad SAW kang miyos ing tanggal 12 Rabiul Awal.
NAMA= RIO ESTU ARIBOWO
NO= 22
KELAS= T-GBC

tedi said...

kabudayaan jawa iku katah banget ing salah sawijining reog ponorogo asale soko ponorogo,tari badui soko boyolali,ketek ogleng soko wonogiri . kabudayaan jawi iku kudu dilestarekake kangge generasi masa depan penerus bangsa indonesia.


nama:tedi saputro
no:29
kelas:xgbc

riko said...
This comment has been removed by the author.
riko said...

Di masa dunia semakin maju dengan teknologi yang berkembang pesat kita tidak boleh lupa dengan budaya kita yang cenderung sekarang mulai pudar, baik bahasa, seni daerah ataupun mainan tradisional. Dalam rangka meningkatkan kepedulian kita dengan bahasa jawa.... pemerintah kota Surakarta melalui berbagai instansi yang ada mulai melakukan langkah nyata untuk memelihara budaya jawa, salah satunya adalah bahasa jawa... dimana sekarang dicanangkan khususnya di dunia pendidikan setiap hari Jumat diwajibkan berbicara menggunakan Bahasa Jawa..... selama ini saya lihat (menurut penulis) sudah mulai terbiasa, walaupun masih ada kekurangan khususnya dari SDM nya (karena memang tidak semua orang yang berkeja di instansi berasal dari Solo). Memang yang diharpak dari semua rencana ini adalah agar dapat berbicara lisan dan aktif antar personal dalam forum resmi seperti di dalam rapat, apel, dll. Ya paling tidak ini semua usaha yang sangat bagus untuk memulai melestarikn budaya khususnya budaya jawa..... postingan ini hanya untuk mengingatkan kita betapa pentingnya memelihara Budaya Indonesia salah satunya budaya Jawa. Sekian...... Matur Nuwun... menika tulisan kula..


NMA:DAWA .P.U
NO:08
KELAS:X-TGB-C

riko said...

Wis suwe Indonesia lerep, saiki rodo anget maneh. Demo gedhen-gedhen lagi rame neg ndi-ndi.
Kok yo ono wae lelakon iki? Lagi arep kepenak mlakune, ono sing nyrimpet.
Masalah Bank Century pancen kudu ndang dituntasake, mbuh sopo engko sing kabukti salah, opo ora ono sing salah.
Mugo-mugo ra bakal koyo tahun 1998, kang akhire dadi obong-obongan, negoro geger, rupiah anjlok sakpol-pole


NAMA:WIDY .K.
NO:32
KELAS:X-TGB-C

riko said...

Nguri-uri budoyo atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi “melestarikan budaya Jawa” tentu mutlak dilakukan.

Sebagian orang beranggapan bahwa budaya kuno identik dengan masa lalu yang tidak bagus atau tidak bermutu sehingga patut ditinggalkan.

Pandangan seperti itu tentu tidak dapat dibenarkan. Sebab banyak hal positif yang bisa didapat dari budaya kuno.

Keberadaan Kampoeng Djowo Sekatul yang terletak di Desa Margosari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, merupakan salah satu upaya untuk nguri-uri (melestarikan) kebudayaan Jawa yang adiluhung.

Adalah pemilik sekaligus penggagas berdirinya Kampoeng Djowo Sekatul, KPH Herry Djojonegoro, yang tetap berkomitmen untuk melestarikan budaya Jawa dengan memanfaatkannya. Untuk membangun kawasan wisata itu, Herry mendatangkan bangunan-bangunan joglo dari sejumlah daerah di Jawa Tengah. Konon, bangunan-bangunan itu sangat lekat dengan kesejarahan.

Joglo Lanang, bangunan yang didirikan pada 1999, misalnya, merupakan eks pendopo Kadipaten Mbagan di Lasem, Kabupaten Rembang, dan direnovasi menjadi Ndalem Bagan. Bangunan itu menjadi koleksi pertama di Kampoeng Djowo Sekatul.

Pada 2000, Joglo Lanang kemudian dilengkapi dengan rumah Wadon. Rumah ini dipercaya sebagai bekas rumah Mpu Baradha yang amat terkenal pada abad X dan diambil dari perbatasan Blora dan Ngawi, tepatnya di Desa Tlogo Tuwung, Dukuh Nogososro, yang dinamakan Ndalem Baradha.

Selanjutnya, pada 2003, di Desa Tuban, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, ditemukan joglo lain yang dinamakan Ndalem Bonokeling.

Untuk melengkapi dan menambah joglo yang ada di kawasan itu, pada 2005, didirikan Joglo Pandang atau Sasono Hondrowino yang dibawa dari Kabupaten Pati.

”Kampoeng Djowo Sekatul tidak hanya menyuguhkan joglo klasik yang masih terpelihara keasliannya, namun juga menjadi bukti kesetiaan pemilik KPH Herry Djojonegoro pada sejarah,” Kata Elly Rusmilawati, Humas Kampoeng Djowo Sekatul.

Suasana yang sangat kental dengan budaya Jawa membuat Kampoeng Djowo Sekatul menjadi tempat yang tepat untuk olah roso, nglaras, dan roso menep, sarana penyatuan diri untuk lebih dekat dengan alam yang memberikan simbol membuka nurani dan menemukan jati diri menuju jalan selamat.

Kampoeng Djowo Sekatul memang diciptakan untuk erat dengan filosofi Jawa, yaitu mampu membangkitkan ide-ide cemerlang dan bermanfaat, ditemani hamparan sawah yang permai, kehidupan desa dan petani yang sederhana dan bersahaja, juga gemercik air dan anggunnya aliran sungai serta udara yang sejuk dan pepohonan hijau. Sangat dekat dengan kehidupan alam yang penuh harmoni.


NAMA:WAHID .H.S.
NO:31
KELAS:X-TGB-C

THEJAK said...

Nguri-Nguri budaya ya niku asle saking mbah buyut kita kang supados botan saget diilangake saking ati kita lan kebudayan kita budaya jawa niku akeh banget contone mawo reog ponorogo sing ameh si klaim negara liya dadine kita dewe sing duwe budaya kudu saget mempertahanake budaya kita

Nama; Zena Husa C
No; 35
Kelas : X TGB C

anung ardilan said...

wong jawa,wong indonesia,karo wong timur seneng karo kebatinan,lan seneng karo adat jawa,adat jawa kui turun temurun lan oda iso musnah utawi di lalek ake,kat dekben nganti sek iki adat jawa kui iseh laku neng masyarakat utawi isih sok di enggo neng masyarakat,contone:reog,klenegan,tari-tarian karo lia-liane jek akeh meneh,awake dewen kari neroske adat jawa seng di keki nenek moyak kita utawi mbah-mbah kita,dadi ojo pernah ngelalek ake adat jawa.

Nama:anung ardilan
Kls :X TGBC
NO :04

reno adi tama said...

Nguri-uri budaya jawa
Ing jaman saiki,..yaiku jaman era globalisasi lan era globalisasi iki dampake yaiku salah sawijine akeh kabudayan asing mlebu ning gone tengah-tengahe budaya jawa,lan budaya asing sing mlebu kuwi akeh para pemuda pemudi penerus kita sing terjerumus utawa terpebgaruh marang budaya asing sehingga para penerus budaya jawi ora
ana,la bakale sokben sing arep nerusake lan nguri-uri kabudayab jawa iki sapa menawi para pemuda terpengaruh marang kabudayan asing.
sengaja digawé bèn kétok anèh nganggo aksara-aksara sing ora trep kathi pangajab bèn katon ‘gaul’. Menawa babagan keklèron nulis basa Jawa, akèh sing padha ora ngerti utawa ora sengaja yèn nulisé salah.
Kahanan sing paling umum yaiku nulis aksara ‘a’ nganggo aksara ‘o’. Kayadéné ing tembung ‘mangga’ sing dutilis ‘monggo’ utawa ‘lara’ (sakit) ditulis ‘loro’.
Generasi muda lan mudi sakniki niki cenderung seneng kalian budaya saking luar,budaya saking luar niku malah dingge ajang berekpresi kajenge di terimo ing dalem pergaulan.budaya saking luar didadosaken jatidiri kangge bentuk karakter sikap kebiasaan para pemuda.nilai-nilai budaya saking luar cenderung mboten sesuai kalian nilai-nilai luhur.kearifan lokal dados senjata ampuh kangge dobrak tatanipun budaya jawi.lajeng sinten ingkang ajeng nguri-uri kabudayan jawi,menawi para generasi penerusipun mboten purun nguri-uri?dados monggo sakniki wekdale kangge nggugah para generasi penerus kajenge seneng lan mencintai budayanipun kyambak sakderenge budaya jawi niki ical tenggelam wonten dasar budaya asing
Nama : Reno A P
No : 21
Kelas: X/TGB-C

aLLex said...

nguri-uri bahasa jawi inggih menika cara nipun nglestarekan bahasa jawi ingkang sak niki sampud kathah ingkang luntur lan dilaliaken amarga kathah kultur'' utawa budaya barat ingkang mlebet lan marai kabudayan jawi luntur , ,, , mula saka iku ayoo podhoo nyaring budaya barat ingkang mlebet supaya budayaaa'ew kita sadoyoo mboten luntur.


NAMA : DESSY NOEFYTA SARI
NOMOR : 09
KELAS : X TGB_C

aLLex said...

Nguri Nguri basa jawi
-inggih menika caranipun nglestarikaken budaya jawi ingkang saniki sampun katah ingkang luntur, lan kito sadoyoo kedah dipun lestarekkaken.

NAMA : DESI NOVITASARI
NO : 09
KELAS : X TGB C

Riski Aji. said...

Nguri-Nguri Kabudayan Jawa
Indonesia katah aken kabudayan. nanaging seneng ra seneng, era globalisasi turus nggeser kabudayan lokal.
Mula saking menika kita para pelajar supados njogo lan ngebudayakaken kabudayan kasebut. anadyan Basa Jawa ora ditinggalaké karo wong Jawa, ananging babagan nulis Jawa nganggo aksara latin akèh sing ora bener. Kedadéan iki wis umum banget anané, apa manèh ing jaman internèt saiki kabèh wong isa nulis sakgelemé dhéwé sing uga banjur diwaca wong akèh. Klèruning panulisan iki tambah ngambra-ambra, gandhèng sing maca ya mesthiné banjur mèlu-mèlu klèru anggoné nulis.

Nama : Nofaris H.A
No : 18
Kelas: X/TGB-C