Layang Ulem

Layang ulem yaiku layang kang isine ngabari marang wong liya (kang dituju) lan ngaturi rawuh ing acara olehe duwe gawe utawa kagungan kersa. Layang iki dadi sesulihe wong kang duwe gawe, amarga ora bisa mara utawa sowan dhewe, nanging mung cukup wong liya saperlu ngaturake ulem.
     Layang ulem iku bisa dibedakake antarane layang resmi lan ora resmi. Nanging sejatine susunan/peranganing pokok mirip utawa padha. Peranganing layang ulem kang dikarepake yaiku:
1. Titimangsa
2. Salam Pembuka
3. Surasa Basa / isi
4. Wacana Basa / panutup
5. Peprenahan
6. Jenenge sing ngulemi
7. Ndherek pengajeng-ajeng (turut mengundang)

Tuladha layang ulem ora resmi awujud layang ulem wiwahan:

Sonoharjo, 19 Mei 2010 (1)
Kairing sagunging pakurmatan, (2)
     Ngaturi wuninga bilih Gusti Allah angganjar wilujeng ing sadayanipun, kula badhe ngemah-emahaken anak kula estri ingkang angka kalih, ingkang akekasih:(3)
Rara ..., S.Pd kaliyan Bagus ...., S.Pd putranipun bapak..... ing Solo.
Ingkang punika bilih sepen ing alangan saha dhangan ing penggalih panjenengan sekaliyan kula suwun rawuh ing griya kula dhusun ....., Sonoharjo, benjing:
               dinten   : Rebo Pon
               tanggal : 23 Mei 2010
               tabuh      : 10.00 WIB
Saperlu panjenengan sekaliyan kula suwuni berkah pangestu dhumateng anak kula temanten kekalih.
     Wasana sanget ing pangajeng-ajeng kula menggah rawuh panjenengan sekaliyan minangka tambahing puji basuki saha regenging pasamuan. (4)

     Ndherek ngajeng-ajeng                                  Saking kula saha semah, (5)

         ...........                                                                   ...................

Katrangan:
1. Titimangsa
2. Salam Pambuka
3. Surasa Basa / isi
4. Wasana Basa / Panutup
5. Peprenahan
6. Jenengan sing ngulemi
7. Ndherek pengajeng-ajeng
sumber: http://herjawa.blogspot.com/2010/12/layang-ulem.html

No comments: