Karangan fiksi lan nonfiksi


1. Karangan Fiksi inggih punika karangan ingkang isinipun cariyos (crita) dipuncariyosaken adhedhasar bayangan utawi imajinasi pengarangipun. Fiksi biasanipun abentuk novel, cerkak, lan cerbung. Fiksi ilmiah fiksi ilmu pengetahuan inggih punika fiksi ingkang dipunserat adhedhasar elmu pengetahuan, teori, utawi spekulasi ilmiah.
Karangan fiksi dipun unsahaaken supados saged nggesangaken perasaan utawi emosi.Tulisan punika langkung subjektiv.
Basa seratan fiksi saged nggadhahi makna denotatif lan makna konotatif, ugi asosiatif. Basanipun ugi ekspresif inggih punika mbayangaken swasana pribadinipun pengarang.
2. Karangan nonfiktif/nonfiksi inggih punika karangan ingkang dipundamel adhedhasar fakta, realita, kasunyatan sedinten-dinten.Seratan nonfiksi biasanipun abentuk seratan ilmiah, ilmiah populer, laporan, artikel, feature, skripsi, thesis, disertasi, lan makalah.
Karangan nonfiksi nggadhahi usaha supados seratan langkung objektif ugi saged nggugah nalar.
Basa karangan nonfiksi asifat denotative lan boten nggadhahi makna ingkang benten-benten.
dikutip dr: http://indonesialanguage.blogspot.com/2008/03/materi-bahasa-indonesia_6471.html dengan perubahan bahasa.

No comments: