Crita pengalaman lucu


¡Crita yaiku Tuturan kang mratelakake maneka warni kedadosan yaiku arupi kedadosan kang kasunyatan utawi mung rekaan.¡Pengalaman yaiku punapa kemawon kang nate diayahi.¡Lucu yaiku saged damel tiyang sanes gumujeng.¡Crita pengalaman lucu yaiku tuturan kang mratelakake maneka warni kedadosan  kang nate diayahi awake piyambak utawi tiyang sanes kang saged damel tiyang kang mirengake gumujeng.
vTeori superioritasdegradasi, tegese wong rumangsa seneng lan lucu yen diunggulake nanging ora jumbuh karo kasunyatan.
vTeori bisosiasi tegese wong rumangsa lucu sakwise ngrumangsani ora gathuk antarane angen-angen karo kasunyatan.
vTeori inhibisi tegese wis sakmesthine yen rasa ora kepenak bisa kawetu / kelegan.
vTuladha: -  nyontek
Crita kang bisa nggawe kang mirengake utawa kang maos bisa gumuyu.
  -   kuwatir dadi abang
  -   mbelani untu, lsp.

Tata cara nyritakake pengalaman:
 1.Nulis pengalaman sing wis dilakoni yaiku diwiwiti kanti prolog/purwaka/pangiring
        2.Diwaca maneh supaya yen owah-owahan bisa ditambah utawa dikurangi
        3.Katulis kanthi runtut lan panulissane sing bener lan trep diksine
        4.Nyritakake  kanthi runtut miturut apa sing tinulis kanti ekspresi kang trep.

No comments: