Pengerjaan remidi

Pahami soal sebaik-baiknya, kerjakan dengan hati-hati. Pekerjaan tidak  boleh sama dengan pekerjaan teman. N ilai sangat ditentukan pekerjaan anda.

No comments: