SOAL UJIAN SEMESTER GENAP SMK

SOAL

Hari, tanggal:                                                                                        Kelas: X ( Sepuluh)
Mata pelajaran: Bahasa Jawa                                                               Waktu: 90 menit
A.    Wenehana tandha ping (X) aksara a, b, c, d,  utawa e ing wangsulan sing bener!
1.      Pratelan ing ngisor iki migunakake basa ngoko alus yaiku… .
a.       Ibu arep tuku panganan ana warung.
b.      Ibu arep tumbas panganan ana warung.
c.       Ibu arep mundhut dhaharan ana warung
d.      Ibu badhe tumbas dhaharan wonten warung.
e.       Ibu badhe mundhut dhaharan wonten warung.
2.      Isi parikan kang lumrah ngemot bab-bab kaya ing ngisor iki, kajaba… .
a.       pitutur                                           c. ngala-ala                       e. nesu
b.      pasemon                                        d. guneman lumrah   
3.      Pratelan atur pakurmatane murid mbagekake gurune yaiku… .
a.       “Sugeng rawuhipun, Pak guru”
b.      “Sugeng duginipun, Pak guru”
c.       “Wilujeng duginipun, Pak guru”
d.      “Wilujeng dhatengipun, pak guru”
e.       “Sugeng dhatengipun, Pak guru”
4.      Ing ngisor iki kalebu ukara pola J-W-L-K yaiku… .
a.       Siang wau kula nyambut sepeda     d. Pakdhe tindak Jakarta
b.      Sinta maem bakso wonten kantin   e. Ady sinau ana kamar
c.       Mangga dipun dhahar sakwontenipun!   
5.      Mas Dedy ndang…dhisik, trus…teh anget.
Ganepan ceceg-ceceg sing trep yaiku… .
a.       Mangan, ngombe                          d. dhahar, ngunjuk
b.      Maem, ngunjuk                             e. dhahar, ngombe
c.       Maem, ngombe
6.      Majas kang mawa tembung kosok balen diarani… .
a.       retoris                                            c.ironi                        e. metafora
b.      repetisi                                           d.antitese
7.      Tembung loro kang tegese padha utawa meh padha diarani… .
a.       tembung entar                               d. tembung saroja
b.      tembung lingga                             e. tembung camboran
c.       tembung andhahan                       
8.      Kala wau Budhe sampun mundhut buah wonten peken.
Pola ukara ing ndhuwur yaiku… .
a.       K-J-W-K-L                                   c. J-W-L-K-K                          e. J-L-W-K-K
b.      K-J-W-L-K                                   d. J-W-L-K-L
9.      Ing ngisor iki tuladha ajining dhiri gumantung ana ing lathi yaiku… .
a.       Nyanyi seru-seru ing wanci dalu  
b.      Ngendikan namung lamis
c.       Ngendikan namung boten wonten kanyatanipun
d.      Ngendikan kaliyan tiyang sepuh ngangge basa krama alus
e.       Kaliyan tiyang ingkang langkung sepuh basanipun ngoko alus
10.  Tembung ing ngisor iki sing wanda pungkasane awujud konsonan vokal yaiku… .
a.       deskripsi                                        d. kelakon
b.      goleki                                            e. elok
c.       seneng
11.  Wacana kang nguripake pangangen-angen (imajinasi) inggih yaiku… .
a.  Wacana narasi sugestif                   d.  Wacana naratif
b. Wacana deskriptif                           e.  Wacana persuasif
c. Wacana narasi ekspositoris
12.  Pawarta iku isi palapuran ngenani kedadeyan sing… .
a.       Durung dumadi
b.      Durung kelakon
c.       Wis dumadi
d.      Wis suwe dumadi
e.       Nedheng dumadi
13.  Paribasan kegedhen empyak kurang cagak artine… .
a.       Gedhe usahane ora ana hasile
b.      Gedhe omonge ora ana nyatane
c.       Kegedhen karep  nanging ora sembada
d.      Kegedhen dhuwit  nanging ora iso ngecakne
e.       Ora seimbang antarane gaji lan kebutuhane
14.  Muga-muga kabeh padha bagas… ora ana alangan apa-apa.
Tembung kang trep kanggo ngisi ceceg-ceceg yaiku… .
a.       saras                                  c. laras                         e.giras
b.      waras                                 d.ringas
15.  Oleh kabegjan kang gedhe banget bisa diganti nganggo paribasan… .
a.       Kajugrugan gunung menyan
b.      Kerubuhan gunung
c.       Kere munggah mbale
d.      Kurung munggah lumbung
e.       Kuthuk nggendhong kemiri
16.  Kula dipun…arta simbah didhawuhi mundhutaken roti.
Tembung kang trep kanggo ngganepi pratelan ing ndhuwur yaiku… .
a.       paringi                               c. aturi                         e. caosi
b.      caosi                                  d.sukani          
17.  Pratelan wong sing antuk paweweh saka wong tuwa yaiku… .
a.       “Maturnuwun Pak ampun kesupen mbenjing maringi malih”
b.      “Maturnuwun nggih Pak, kalih tiyang enem kedah asring maringi”
c.       “Maturnuwun Pak awit saking peparingipun”
d.      “Amargi Bapak maringi kula, maturnuwun nggih Pak”
e.       “Maturnuwun Pak, tiyang weweh mlebet swarga”
18.  Sesanti kang tegese sampun manteb sanget yaiku… .
a.       Sluman-slumun slamet
b.      Jer basuki mawa bea
c.       Ulat madhep ati karep
d.      Tuna sathak bathi sanak
e.       Gliyak-gliyak tumindak, sareh pakoleh
19.  Maos pawarto dipocapake kanthi cetha kang bisa kapireng dening wong liya bisa medhot bakune pawarta kasebut…
a. Maos teknik                         d. Maos sae
b. Maos nyaring                      e. Maos seru
c. Maos leres
20.  Anane unggah-ungguhing basa kasebut, tumrape wong Jawa menawa guneman iku kabudidaya ngajeni wong liya kosok balen bisa nglungguhake ajining… .
a.       dhiri                                   c.salira             e. raga
b.      lathi                                   d.busana
21.  Kang bisa ditindakne kanggo nguri-uri basa Jawa yaiku… .
a.       Guneman dhateng tiyang sepuh ngangge basa Inggris
b.      Guneman dhateng tiyang sepuh ngangge basa krama alus
c.       Remen nyanyi campursari kanthi diubah basa Indonesia
d.      Boten nate sinau aksara Jawa
e.       Sinau aksara Jawa upami diwenehi imbalan
22.   Ing ngisor iki ciri-cirine paribasan, kajaba… .
a.       Basane biasane konotatif
b.      Menehi piwulang apik
c.       Nyegah tumrap tumindak ala
d.      Mbentuk budi pekerti luhur
e.       Mbentuk pribadhi apa anane
23.  Wacana kang ditindakake  para orator, ustadz, sales, juru kampanye biasane kalebu jinis wacana… .
a.       deskripsi                            c. narasi                                   e. persuasi
b.      argumentasi                       d. eksposisi
24.  Miturut wujude  tembung camboran ana loro yaiku tembung camboran… lan… .
a.       tugel, wutuh
b.      tunggal, wutuh
c.       tugel, tunggal
d.      pecah, wutuh
e.       pecah, tunggal
25.  Kerata basa kangge “bapak” yaiku… .
a.       Bab apa-apa pepak
b.      Bab sapa-sapa gupak
c.       Bab apa-apa cepak
d.      Bab apa-apa gupak
e.       Bab apa-apa dupak
26.  Aku tulung jupukna bal bunder ngleker kuwi.
Ukara kasebut migunakake majas… .
a.       personifikasi                      d. repetisi
b.      paradoks                            e. hiperbola
c.       pleonasme
27.  Ana  ing aksara Jawa, sandhangan kangge swara ‘u’ diarani… .
a.       Wulu
b.      Suku
c.       Taling
d.      Tarung
e.       Pepet
28.  Ana ing basa krama alus ater-ater dak- diganti… .
a.       kula
b.      panjenengan
c.       –ipun
d.      dipun-
e.       –aken
29.  Basa krama alus digunakake ana ing ngisor iki, kajaba … .
a.       anak dhateng tiyang sepuhipun
b.      tiyang enem dhateng tiyang sepuh
c.       dhateng tetepungan enggal
d.      batur dhateng bendaranipun
e.       rencang ingkang sampun kulina
30.  Aldhaka, ancala, prabata, bukita, lan parwata kalebu dasa nama… .
a.       alas                                    d. geni
b.      abang                                 e. kuning
c.       gunung

A.    Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi patitis!
1.      Apa ciri-ciri paribasan? Jelasna!
2.      Coba gawea ukara nganggo majas:
a.       pleonasme
b.      personifikasi
3.      Gawea paragraf cendhak kang isine nggambarake paribasan adigang adigung adiguna!
4.      Sebutna panganggone basa ngoko alus! (4)
5.      Sebutna dasanama kanggo:
a.       banyu
b.      gajah
6.      Kanggo ngurip-urip basa lan budaya Jawa, wong Jawa kudu tansah ngopeni basa lan budaya Jawa.
Pola ukara ing dhuwur yaiku… .
7.      Tulisen nganggo aksara Jawa:
a.       Salah kaprah bungah susah pasrah lan ngalah
b.      Jembar gilar-gilar sumebar ngambar sekar mawar
c.       Aja rumangsa bisa nanging bisawa rumangsa
8.      Sebutna sandhangan swara kang ana ing aksara Jawa!
9.      Sebutna tembung macapat! (11)
10.  Tembung entar yaiku tembung kang… .
Tuladhane…, …, lan… .


No comments: