Soal basa Jawa (tuladha)
1.    Ajak-ajak supaya tuku iku wujud wara-wara ….
A.    .Pengumuman                D.  Sayembara
B.    .Iklan                                  E.  Berita
C.    .Layanan masyarakat
2.    Crita nang ngarepe wong akeh iku prayogane nggunaake basa …..
A.    Ngoko                           D.  Dialek   
B.    Krama                            E.   Ngoko alus
C.    Krama Inggil
3.    Cara maos kanthi madosi bab-bab ingkang wigatos ingkang arupi ide pokok utawi detail ingkang wigati kanthi cepet, kawastanan cara maos  …
A.    Skimming                      D.  Reading
B.    Scanning                        E.   Hearing
C.    Writing
4.    Wacana ingkang nguripake pangangen-angen (imajinasi) yaiku….
A.    Wacana narasi sugestif   D.  Wacana naratif
B.    Wacana deskriptif           E.   Wacana persuasif
C.    Wacana narasi ekspositoris
5.    Sambet-sinambetipun prastawa kanthi uratan wekdal kasebut ….
A.    Tema                               D.  Pusat pengisahan
B.    Latar                                E.   Majas
C.    Plot
6.    Sing ora klebu wara-wara yaiku ......
A.    Iklan                               D.  Posyandu
B.    Sayembara                     E.  Pagelaran wayang
C.    Berita lelayu
7.    Guru yen di kirata basa yaiku digugu lan ditiru, tegese ……
A.    Dipercaya                     D.  Diguyu
B.    Diconto                         E.  Dicidral
C.    Disenengi
8.    Ingkang dipun wastani subasita inggih punika ….
A.    Tata karma ing pasrawungan     D.  Sopan
B.    Tumindak ingkang sae                E.   Ngajeni
C.    Tumindak jujur
9
.    Aweh kabar, kadadean sing wes kelakon iku kasebut…
A.    Wara-wara                    D.  Pidato       
B.    Pawarta                         E. Pambage harjo
C.    Gegurita
10.    Bentenipun pawarta  kalih wara-wara kados ing ngandap, menawi wara-wara punika….
A.    Sampun kadadosan      D.  Nawakake dagangan
B.    Isine ngajak-ngajak       E.  Aweh weruh
C.    Dereng kadadosan
11.    5 W + 1H punika kalebet ing unsure punapa…
A.    Cerkak                          D.  Pawarta
B.    Geguritan                      E.  Wara-wara
C.    Parikan
12.    Mas Bagus taseh mirengaken radio,punika kalebet kaprigelan (ketrampilan) basa ingkang…
A.    Nyemak                        D.  Micara
B.    Maos                             E.  Mahami
C.    Nyerat
13.    Paraga kangge mirengaken pawarta kasebu…
A.    Palaparan                    D.  Padaran
B.    Soca                             E.  Asta
C.    Talingan
14.    Tgl 17 mei 2011 kepunkur punika hari raya wisak, ingkang dipunlaksanaaken sedaya dunya.
Ukara ing nginggil punika kalebet…..
A.    Pidato                         D.  Kabar
B.    Pawarta                       E.  Sedaya leres
C.    Wara-wara
15.    1.    Cacahing tembung kirang saking 10.000 tembung
2.    Critane ana 2 dugi 20 kaca.
3.    Dimensi wekdalipun langkung sempit kabanding novel
4.    Ngungkap salah satunggaling cerita ingkang saged ngadiraken impresi tunggal
Kutipan ing nginggil punika kalebet….
A.    Unsure instirnsik cerka            D.  Titikanipun cerkak
B.    Unsure ekstrinsik cerkak          E.  Pangertosan cerkak
C.    Perangane cerkak
16.    Tema, alur, amanat,tokoh punika perangane….
A.    Titikanipun cerkak                D.  Parafrasa cerkak
B.    Unsure instirinsik                  E.  Synopsis cerkak
C.    Unsure ekstrinsik
17.    Ingkang kalebet ing unsure ekstrinsik punika…
A.    Tema                                    D.  Biodata pengarang
B.    Tokoh                                   E.  Nami pengarang
C.    Alur
18.    Crita ingkang ngungkap salah satungaling perkawis kanthi purna, iku kasebut…
A.    Mite                                     D.  Cerkak
B.    Roman                                 E.  Novel
C.    Fabel
19.    Simbah ngendika kalih rayi kula.
Ukara ing nginggil kalebet kaprigelan basa ingkang…
A.    Maos                                      D.  Micara
B.    Nyimak                                  E.  Mirengaken
C.    Nyerat
20.    Sumber Informasi punika saged wonten ing..
A.    Radio                                     D.  Kalawarti           
B.    Internet                               E.  Sedaya leres
C.    Layang (Serat)           
21.    Kaprigelan micara kedah nggatosaken...
A.    Paningal                              D.  Asta
B.    Penggalih                            E.  Talingan
C.    Swanten
22.    Ingkang kalebet ing informasi, kecuali…
A.    Pawarta                                 D.  Pidato
B.    Cerkak                                 E.  Layang(serat)
C.    Wara-wara
23.    (1) mesthi (2) tetulung (3) ingkang (4) tiyang (5) seneng (6) kancanipun (7) katah
Urutane nata tembung supados dados ukara sing leres yaiku…
A.    1,2,3,4,5,6,7                        D. 4,3,5,2,6,1,7
B.    4,5,6,7,1,2,3                        E.  4,3,2,1,5,6,7
C.    6,7,4,3,5,2,1
24.    _ Rak boten……. Inggih…… panjenengan?
+ weteng kula boten sakit
Pacelaton kasebut supados unggah-ungguhe kedah dipunjangkepi tembung…
A.    Gerah, soca                       D.  Gerah, palaparan           
B.    Gerah, padaran                 E.  Sakit, samparan
C.    Sakit, talingan

25.    Tiyang nem kalih tiyang sepuh kedah ngangge basa ingkang….
A.    Ngoko                            D.  Krama alus
B.    Ngoko lugu                    E.  Krama lugu
C.    Krama
26.    Ing driji manise rinnengga kalpika pepacangan, kanthi ing njero inisial jenengku.
Karya. Suparta brata
    tembung “ karya. Suparta brata” ing ngandhap penggalan cerkak punika kalebet ing…
A.    Titikanipun cerkak              D.  Biografi pengarang cerkak
B.    Tokoh ing cerkak                E.  Sudut pandang ing cerkak
C.    Asma pengarang cerkak
27.    Wayah sore, rumangsa sumpek ana ngomah, aku ngglindingake motorku mubeng- mubeng. Aku nuju supermarket anyar, sing ketara akeh pengunjunge.
Ukara ing nginggil punika kadapuk unsure ing cerkak yaiku…
A.    Latar lan Sudut pandang.            D.  Alur lan amanat
B.    Papan lan Tokoh                          E.  Papan lan sudut pandang
C.    Latar lan tokoh
28.    Biografi pengarang punika kalebet ing…
A.    Unsure ekstrinsik                        D.  Sudut pandang
B.    Unsure instrinsik                         E.  Sedaya leres
C.    Tokoh
29.    Seratan iki maose punapa….

A.    Kula lare ingkang pinter.            D.  Kula siswa kang rajin maca.
B.    Kula siswa ingkang rajin sinau.   E.  Kula siswa kang rajin sinau.
C.    Aku siswa ingkang rajin mangkat.

30.    Tembung mawi aksar jawa ing ngandap menika ingkang ngginakaken sandangan wignyan yaiku…
A.                         D.
B.                          E.
C.
31.    Seratan angka punika maose…

A.    18 Mei 1977                D.  17 Maret 1987            
B.    15 Maret 1968    .        E.   19 Maret 1988
C.    17 Mei 1988
32.    Maos pawarto dipunpocapaken kanthi cetha ingkang saged kapireng dening tiyang sanes saged medhot ingkang bakenipun pawarta iki kasebut…
A.    Maos teknik                  D.  Maos sae
B.    Maos nyaring                E.  Maos seru
C.    Maos leres
33.    Sikep maos kedah ingkang santun miwah leres, punika kalebet hal-hal ingkang digatosake…
A.    Maos cepet                   D.  Maos sae
B.    Maos nyaring                E.  Maos leres
C.    Maos teknik
34.    Wonten pinten perangan (bagian) hal-hal ingkang digatosaken maos teknik…
A.    3                                      D.  6           
B.    4                                      E.7
C.    5   
35.    Peken grogolan punika pekenipun tiyang pekalongan. Kawontenanipun ageng tur reja. Dunungipun ing sisih kidul prapatan bangjo Grogolan. Peken menika papan kangge sadean sawernaning barang dagangan. Barang-barang ingkang dipunsade maneka warna. Ing papan menika ugi katah tiyang kulakan dagangan.
Pokok pikiran paragraph ing nginggil menika yaiku…
A.    Peken grogolan dununge ing sisih kidul bangjo
B.    Peken grogolan papan kanggo dodolan sawernaning barang dagangan
C.    Peken grogolan kanggo kulakan barang dagangan
D.    Peken grogolan pekene wong kalongan gedhe tur reja
E.    Peken grogolan barang-barange maneka warna
36.    Grobogan- Warga sedadi kec.Panawangan Grobogan. Sabtu, (14/12) nggelar sedekah bumi kanthi carasing unik. Tradisi iki dewe digelar nggo ngindari musibah bencana lan gagal panen. Tradisi iki dewe digelar setaun sepisan ning sasi apit lan saiki digelar ning omahe kades. Acara diwiwiti karo tradisi njaluk udan marang gusti kanthi jukuk godong jati enom sing didadeke bunderan njur ditumpuk menduwur. Godong jati iki njur diisi dawet lan diguwang menduwor nggo tondo warga njaluk udan. Sakwise kui kepala desa lan pamong desa bakal ngubengi omahe kades nggowo pacul lan pecut sing nandani menawa omah kadesa kudu dijogo ben kehindar seko bahaya lan penyakit. Sakwise rampung barang gawanan warga koyok ingkung lan sego dibagi-bagike marang warga.
Ukara pawarata ing nginggil punika ingkang nedahaken unsur what pundi?
A.    Tradisi iki dewe digelar nggo ngindari musibah bencana lan gagal panen.
B.    Acara diwiwiti karo tradisi njaluk udan marang gusti kanthi jukuk godong jati enom sing didadeke bunderan njur ditumpuk menduwur.
C.    nggelar sedekah bumi kanthi carasing unik
D.    Warga sedadi
E.    Sakwise rampung barang gawanan warga koyok ingkung lan sego dibagi-bagike marang warga.
37.    Ukara pawarta ing nginggil ingkang nedahaken unsur why?
A.    Tradisi iki dewe digelar nggo ngindari musibah bencana lan gagal panen
B.    Warga sedadi
C.    Sakwise rampung barang gawanan warga koyok ingkung lan sego dibagi-bagike marang warga
D.    nggelar sedekah bumi kanthi carasing unik
E.    kec.Panawangan Grobogan
38.    Ukara pawarta ing nginggil ingkang nedahaken unsur how yaiku...
A.    Acara diwiwiti karo tradisi njaluk udan marang gusti kanthi jukuk godong jati enom sing didadeke bunderan njur ditumpuk menduwur.
B.    Godong jati iki njur diisi dawet lan diguwang menduwor nggo tondo warga njaluk udan
C.    Sakwise kui kepala desa lan pamong desa bakal ngubengi omahe kades nggowo pacul lan pecut sing nandani menawa omah kadesa kudu dijogo ben kehindar seko bahaya lan penyakit
D.    Tradisi iki dewe digelar nggo ngindari musibah bencana lan gagal panen
E.    Warga sedadi kec.Panawangan Grobogan. Sabtu, (14/12)
39.    Wacana kang mung menehi katrangan lugu/ apa anane yaiku...
A.    Narasi                                      D.  Argumentasi
B.    Narasi ekspositoris                E.  Eksposisi
C.    Narasi sugestif
40.    Aku wangsul sekolah jam 2,mulihe numpak bes . bar tekan umah aku salin kaos, wijek ning pawon terus maem. Bar iku aku nonton tv karo turonan.
Ukara ing nginggil kalebet wacana...
A.    Eksposisi                          D.  Narasi sugestif
B.    Argumentasi                    E.  Diskripsi
C.    Narasi ekspositoris
dikutip dr berbagai sumber

No comments: