Pawarta (pangerten lan wujud)


Pawarta yaiku katrangan kang bisa menehi pangerten ngenani sawijining kahanan.
Wujud pawarta : lesan lan serat
  -Lesan :bisa digiyarake lumantar radio, TV, utawa diwaca lugas.
  -Serat : lumrahe kapacak ana ing ariwarti, kalawarti, lsp.

No comments: